Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanmelding en betaling

 1. Aanmelding geschiedt uitsluitend per e-mail, d.m.v. een volledig ingevuld reserveringsformulier. De aanmelding is definitief nadat de aanbetaling (20% van de reissom) op de rekening van de Sportherberg (de SHB) is bijgeschreven.
 2. Na acceptatie door de SHB ontvangt de deelnemer een factuur waarin vermeld de reissom en het aan te betalen bedrag. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor dag van aankomst overgemaakt te zijn.
 3. Bij aanmelding binnen 6 weken voor dag van aankomst dient het volledige bedrag ineens overgemaakt te worden na acceptatie door de SHB.
 4. Indien een deelnemer zich niet aan deze betalingsregeling houdt, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en kan de SHB de boeking laten vervallen. De deelnemer wordt de aanbetaling in rekening gebracht.
 5. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op rekeningnummer: BIC-code: CMCIFRPP, IBAN-code: FR76 3008 7336 6100 0210 5680 277 ; t.n.v. GRUPPETTO EINSTEIN o.v.v. naam en factuurnummer. (Bankrekening Frankrijk).
 6. De SHB houdt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te weigeren. Indien een deelnemer namens meerdere deelnemers een boekingsovereenkomst aangaat, is deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst.
 7. De deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de boekingsuitvoering bij boeking kenbaar te maken.

Artikel 2. Reissom

 1. De gepubliceerde prijzen gelden, tenzij anders vermeld, per persoon en omvatten uitsluitend de diensten en voorzieningen zoals deze op de internetsite www.sportherberg.com staan vermeld.
 2. In sommige gevallen is het mogelijke een verandering in het arrangement aan te brengen. Dit kan alleen geschieden in overleg met de SHB. Deze veranderingen en afspraken worden dan vastgelegd in de boekingsovereenkomst.

Artikel 3. Bagage, reisbescheiden en materiaal.

 1. De SHB aanvaardt tijdens het verblijf in de SHB geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bagage en materialen, ongeacht de oorzaak.

Artikel 4. Annulering door deelnemer c.q. opdrachtgever.

 1. Annulering kan uitsluitend geschieden per e-mail waarbij de datum van verzending als annuleringsdatum geldt.
 2. Bij annulering door de deelnemer zijn per deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
  • bij annulering tot de 42ste dag van aankomst: de aanbetaling.
  • bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor aankomst: 35% van de reissom.
  • bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag voor aankomst: 40% van de reissom.
  • bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14e dag voor aankomst: 50% van de reissom.
  • bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor aankomst: 75% van de reissom.
  • bij annulering vanaf de 5e dag tot de aankomst dag: 90% van de reissom.
  • bij annulering op de aankomstdag: 100% van de reissom.

Artikel 5. Wijzigingen door de deelnemer.

 1. Wijzigingen in de reisovereenkomst door de deelnemer dienen uiterlijk 4 weken voor dag van aankomst kenbaar gemaakt te worden. Indien de SHB de wijzigingen accepteert zijn de kosten geheel voor rekening van de deelnemer.
 2. Uitstel van aankomstdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers wordt geschouwd als een (deel) annulering, waarop artikel 4 van toepassing is. In dat geval zijn er geen wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 6. Opzegging door de SHB.

 1. De SHB heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat verdere gebondenheid van de SHB aan de overeenkomst redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7. Hulp en bijstand.

 1. Indien de oorzaak van een calamiteit veroorzaakt wordt, dan wel te wijten is aan een deelnemer, is de SHB verplicht hulp en bijstand te verlenen zover dat redelijk van de SHB gevergd kan worden. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 8. Verplichting van de deelnemer.

 1. De deelnemer dient de aanwijzingen van het personeel van de SHB op te volgen.
 2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van reisovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de SHB van deelname of voorzetting van deelname worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 3. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, zover de hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 4. De deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken en melding te doen van eventueel veroorzaakte schade.
 5. Verwijtbare schade zal ten laste komen van de deelnemer welke deze veroorzaakt heeft.