Algemene voorwaarden

Print
 1. Begripsomschrijvingen

  In het navolgende wordt verstaan onder:

  • De Sportherberg: De eigenaren van De Sportherberg, gevestigd in Plombières-les-Bains (Frankrijk).
  • Diensten: het in de ruimste zin des woords, door De Sportherberg verlenen van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Sportherberg een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten. Onder Klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn of haar relatie een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten.
  • Gast: de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie De Sportherberg op grond van een met de Klant gesloten hotelovereenkomst de Diensten moet verlenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in deze onder Gast of Klant verstaan zowel de Gast als de Klant.
  • Hotelovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen De Sportherberg en de Klant waarbij De Sportherberg tegen betaling door de Klant of de Gast ten behoeve van die Klant en/of Gast diensten verricht. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Hotelovereenkomst wordt hieronder tevens verstaan enig andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  • Reissom: de waarde van de Hotelovereenkomst (zoals vermeld op de factuur die De Sportherberg verstuurt naar de Klant).

 2. Toepasselijkheid

  1. De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamd, die voortvloeien uit de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen of overeenkomsten of bedingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met De Sportherberg overeengekomen.

  3. Toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) wordt hierbij uitgesloten/van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de klant gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 3. Totstandkoming van de Hotelovereenkomst

  1. Er is sprake van een Hotelovereenkomst tussen De Sportherberg en de Klant op het moment dat de reserveringsaanvraag van de Klant door De Sportherberg wordt bevestigd d.m.v. een email inclusief factuur. De Hotelovereenkomst is definitief nadat de aanbetaling (20% van de reissom) op de rekening van De Sportherberg is bijgeschreven.

  2. De Sportherberg behoudt zich alle rechten voor om te allen tijde af te zien van het sluiten van een Hotelovereenkomst.

  3. Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een Hotelovereenkomst zijn vrijblijvend en gelden in ieder geval slechts voor zover de capaciteit van De Sportherberg voldoende is.

  4. Elke hotelovereenkomst aangegaan door de Klant wordt geacht voor rekening en risico van deze Klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een Gast zal de Klant in dezelfde mate bevrijden.

 4. Verplichtingen van De Sportherberg

  1. De Sportherberg zal aan de Gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen dienst verlenen conform de binnen De Sportherberg geldende kwaliteitsnormen.

  2. De bepalingen zoals hiervoor onder 4.1 omschreven zijn niet van toepassing:

   • In geval van overmacht, zoals hierna omschreven in artikel 11;
   • Indien de Gast niet verschijnt;
   • Indien de Klant niet, dan wel niet volledig, voldoet aan de verplichtingen die de Klant, uit welke hoofde dan ook, jegens De Sportherberg heeft.

  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, stelt De Sportherberg de accommodatie aan de Gast ter beschikking vanaf 14:30 uur op de dag van aankomst, tot 10:00 uur op de dag van vertrek.

 5. Huisregels

  1. Teneinde de orde en rust binnen De Sportherberg te bewaren en de goede kwaliteit van dienstverlening voor alle gasten te waarborgen, kent De Sportherberg zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich in de entree en zijn voor de gast duidelijk waarneembaar.

  2. De Sportherberg is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotelovereenkomst met een Gast te beëindigen indien een Gast de huisregels overtreedt, dan wel zich dusdanig gedraagt dat orde, rust of normale exploitatie van het hotel daardoor kan worden verstoord. Op eerste verzoek dient de Gast het hotel te verlaten. De Sportherberg is niet gehouden haar verzoek te motiveren en tevens is zij niet verplicht tot restitutie van de reserveringswaarde.

  3. De Sportherberg staat in haar hotel geen huisdieren toe.

  4. De Sportherberg is gerechtigd om iedere hotelovereenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. De Sportherberg is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

  5. De Sportherberg plaatst geen bedden bij op kamers, tenzij daar in overleg tussen de Klant en De Sportherberg schriftelijk een uitzondering op is overeengekomen. Meegebrachte babybedjes mogen worden bijgeplaatst, mits dit bij de reservering is overeengekomen.

 6. Prijzen en betalingen

  1. De prijzen gelden, tenzij anders vermeld, per persoon en omvatten uitsluitend de diensten en voorzieningen zoals deze op de internetsite https://sportherberg.com staan vermeld.

  2. In sommige gevallen is het mogelijke een verandering in het arrangement aan te brengen. Dit kan alleen geschieden in overleg met De Sportherberg. Deze veranderingen en afspraken worden dan vastgelegd in de Hotelovereenkomst.

  3. De Sportherberg kan voor bijzondere diensten, zoals een extra verschoning van de kamer, vergoeding aan de klant en/of gast in rekening brengen.

  4. De Klant is de in de Hotelovereenkomst vermelde bedragen aan De Sportherberg verschuldigd. De aanbetaling (20% van de reissom) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor dag van aankomst overgemaakt te zijn.

  5. Bij een Hotelovereenkomst binnen 6 weken voor dag van aankomst dient de volledige reissom ineens overgemaakt te worden naar De Sportherberg.

  6. Indien de Klant zich niet aan deze betalingsregeling houdt, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en kan De Sportherberg de Hotelovereenkomst laten vervallen. De Klant wordt de aanbetaling in rekening gebracht.

  7. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving conform de op de factuur vermelde gegevens.

 7. Annulering

  1. Annulering dient gedateerd, schriftelijk of per e-mail, te geschieden. De Klant en/of Gast kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.

  2. Bij annulering door de Klant en/of Gast zijn per Gast de volgende bedragen verschuldigd:

   • Bij annulering t/m 43 dagen voor aankomst: de aanbetaling.
   • Bij annulering vanaf dag 42 t/m dag 29 voor aankomst: 35% van de reissom.
   • Bij annulering vanaf dag 28 t/m dag 22 voor aankomst: 40% van de reissom.
   • Bij annulering vanaf dag 21 t/m dag 15 voor aankomst: 50% van de reissom.
   • Bij annulering vanaf dag 14 t/m dag 8 voor aankomst: 75% van de reissom.
   • Bij annulering vanaf dag 7 t/m dag 1 voor aankomst: 90% van de reissom.
   • Bij annulering op de aankomst dag of later: 100% van de reissom.

  3. Uitstel van de aankomstdatum en/of vermindering van het aantal Gasten en/of vermindering van de verblijfsduur wordt beschouwd als een (deel) annulering, waarop artikel 7.1 en artikel 7.2 van toepassing is.

 8. Aansprakelijkheid van De Sportherberg

  1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Sportherberg, aanvaardt De Sportherberg geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

  2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Sportherberg, aanvaardt De Sportherberg geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.

  3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Sportherberg, aanvaardt De Sportherberg geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan De Sportherberg eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van De Sportherberg.

  4. Een aansprakelijkheid van De Sportherberg zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van De Sportherberg.

  5. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Sportherberg, is De Sportherberg niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De Klant vrijwaart De Sportherberg tegen aanspraken van Gasten dienaangaande.

  6. De Sportherberg wordt door de Klant volledig gevrijwaard ter zake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die een Gast of derde jegens De Sportherberg geldend maakt of mocht maken ter zake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de Klant gesloten Hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de Hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

 9. Aansprakelijkheid van Klant en/of Gast

  1. De Klant en/of de Gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Sportherberg of een derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of een onrechtmatige daad begaan door de Klant en/of Gast.

  2. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de Gast.

  3. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van schade die is veroorzaakt door enige zaak en/of ander goed waarvan de Klant en/of de Gast houder is, dan wel onder haar toezicht staat.

 10. Informatieverstrekking en privacy

  1. De gast is, mede in verband met wettelijke verordeningen, verplicht bij aankomst persoonlijke informatie te verstrekken en daartoe het registratieformulier volledig in te vullen.

  2. De Sportherberg zal deze informatie gebruiken in verband met het verblijven van de gast.

  3. Voor het overige handelt De Sportherberg in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Privacy en haar eigen op de website aanwezige privacyverklaring.

 11. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte onder personeel die bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen.

  2. In geval van overmacht kan De Sportherberg hetzij de Hotelovereenkomst annuleren, hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van De Sportherberg tot vergoeding van enige schade.

 12. Gevonden voorwerpen

  1. De gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren, dan wel achtergelaten, ten spoedigste bij De Sportherberg in te leveren.

  2. De Sportherberg verkrijgt de eigendom van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij De Sportherberg heeft gemeld.

  3. Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de Gast. De Sportherberg kan nimmer worden verplicht tot nazending.

De Sportherberg, 1 Le Gros Chêne, 88370 Plombières-les-Bains, Frankrijk

T: + 33 7 79 49 73 81
E: info@sportherberg.com

Siret: 842 232 597 00018
IBAN: FR76 3008 7336 6100 0210 5680 277

We gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

We gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. Privacyverklaring.